Program

Sett sammen ditt eget program

Barnehage 2020 omfatter flere parallelle foredrag som alle har som mål å øke kvaliteten i barnehagen. Vi jobber nå med å sette sammen et fyldig og innholdsrikt program hvor du skal finne foredrag innenfor mange av områdene i rammeplanen. 

 

Program Barnehage 2020

Med forbehold om endringer i programmet.

Er du ute etter ny inspirasjon og nyttige tips til hvordan du kan bidra til å gjøre dine kolleger til dårligere mennesker, få brukt minst mulig av deg selv på jobb, nå bunnlinjen i livet og få dreisen på hvordan du gir tilbakemeldinger som demper lysten til endring og utvikling i barnehagen? 

Vil du rett og slett være en bidragsyter til å heve inkompetansen og dempe arbeidsgleden i barnehagen? 

Da er dette foredraget til dårlig leder Halvor Haukerud, akkompagnert av musikalsk ansvarlig Bjørge Verbaan, i Motarbeider noe du ikke bør gå glipp av på Barnehage 2020.

Halvor Haukerud er mannen bak konseptet Motarbeider, og her kan vi love deg et foredrag som både er lærerikt og underholdende. Med bruk av humor og ironi som verktøy utfordres du på hva som skal til for å slå beina under samarbeid, dempe arbeidsglede, forsure arbeidsmiljøet eller på andre måter sørge for å unngå utvikling og bærekraft.

Om foredragsholderen: 

 • Utdannet sivilingeniør fra NMBU. Har i tillegg bakgrunn som avdelingsingeniør og studiekoordinator, 20 års erfaring som skuespiller, instruktør, manusforfatter og produsent.
 • Har de siste årene holdt over 1000 "worst-shops" og "motarbeidersamtaler", og ellers jobbet med andre organisasjonsforverrende tiltak.
 • Har blant annet skrevet manus til «Politiker for en dag» – et interaktivt besøkssenter for ungdom i Folketinget – København, og har også produsert en festforestilling i Den Norske Opera & Ballett.

Relasjoner er viktig for oss alle, og når barn og unge tilbringer så mange timer i barnehagen, er det å sørge for god relasjonskvalitet når de er der, av uvurderlig betydning.

Gode relasjoner fremmer ikke bare et positivt selvbilde og trivsel, men også læring. Det er derfor viktig at de voksne i barnehagen er flinke til å knytte relasjoner til barna, for relasjonene i barnehagen vil ha stor betydning også for relasjonskvaliteten i skolen, mener professor May Britt Drugli.

For at samspillet mellom barn og voksen skal være utviklingsfremmende, er det også helt avgjørende at det legges vekt på å skape et positivt klima på avdelingen. Ifølge professoren kan den kollektive samspillskvaliteten på en avdeling falle drastisk dersom for eksempel én av fire voksne ikke greier å inngå i det utviklingsfremmende samspillet.

På Barnehage 2020 får du høre mer om hvilken avgjørende betydning god relasjonsledelse har for det pedagogiske arbeidet med barna og hvorfor barnehagekvalitet er synonymt med samspillskvalitet og gode relasjoner.

Om foredragsholderen: 

 • May Britt Drugli jobber som professor i pedagogikk ved NTNU.
 • Er for tiden involvert i flere barnehageprosjekter og er særlig opptatt av relasjoner, samspill og god barnehagekvalitet. 
 • Har publisert en rekke vitenskapelige artikler, fagartikler og fagbøker (blant annet Liten i barnehagen, Liten begynner i barnehagen, Livsmestring og psykisk helse, samt Små barns læring). 

Små barn har i dag tilgang til nye medier og et stadig mer omfattende innhold, noe som bringer med seg nye muligheter for både lek, opplevelse og læring. Men hvordan sikrer vi oss at barn og unge bruker mediene på en trygg og bevisst måte? Og hvor går grensen mellom begeistring og bekymring for bruk av for digitale verktøy?

Trude Kyrkjebø har 20 års erfaring som pedagog og leder i barnehage, og er i dag stipendiat ved NTNU og ansatt NLA Høgskolen i Bergen. Hennes utgangspunkt er at barns digitale mediehverdag er plassert i familien og barnehagen som en sosial og kulturell ramme, hvor foreldresamarbeidet blir viktig for å skape gode hverdager for barn. Hvordan kan småbarnsforeldre engasjere seg i barnas mediehverdag på en god måte, og hvordan kan du som voksen i barnehagen være en god rollemodell?

Om foredragsholderen:

 • Har jobbet i barnehagen i 20 år, undervist på høgskole og forsker nå på rammeplanens føringer til digital praksis i barnehagen
 • Samarbeider med Barnevakten om digital oppstart i skolen i lys av fagfornyelsen
 • Opptatt av barn- og barndom, de yngste barna i barnehagen, digital praksis og barnehagelærerrollen, pedagogisk ledelse og foreldresamarbeid. 

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og særlig er små barn sårbare. Mange lar være å handle da de fleste tror at løsningen på problemet er mer ventilasjon eller helt ny barnehage. 

Heldigvis kan mye gjøres med enkle tiltak og uten store kostnader. I et barnehageperspektiv er det mange tiltak du kan gjøre sammen med barna – for å inspirere til gode holdninger som barna kan ta med seg videre i livet. 

I dette foredraget vil Naturvernforbundet inspirere deg og komme med gode tips til hvordan du med enkle grep kan få mindre plast og miljøgifter i din barnehage. 

Om foredragsholderne

Janne Melbye Gillgren:

Fagrådgiver i Naturvernforbundet for miljøvennlig forbruk og ansvarlig for plast og giftfrie barnehager. 

Master i Utviklingsadministrasjon og -ledelse med hovedvekt på bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.

Internasjonal prosjektlederutdannelse for NGO’er og sosiale bevegelser fra Gøteborg med fordypning i Latin-Amerika.

Bred organisasjonsbakgrunn, og har tidligere jobbet som organisasjonsrådgiver med medlemmer og givere, organisasjonsutvikling og kommunikasjon i Naturvernforbundet.

Per-Erik Schulze: 

Fagrådgiver i Naturvernforbundet for miljøgifter, mikroplast og forurensning 

Utdannet marinbiolog med gode referanser fra et av verdens ledende universitet for marin økologi i Australia (James Cook University) samt Universitetet i Oslo. 

Vært aktiv i miljøbevegelsen siden 1987 som tønnegraver, giftjeger, feltbiolog og fagrådgiver, siden 1997 som ansatt i Naturvernforbundet. 

Har variert bakgrunn fra utrednings - og rådgivningsoppdrag både for Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, Teknologirådet og enkelte kommuner og bedrifter. 

Fikk Miljøringenprisen i 2015 og Hold Norge Rents utmerkelse Gullklypa i 2018.

Å legge til rette for ei trygg og god tilknytning for nye barn i barnehagen er svært viktig for barn si utvikling og læring. Forskning viser at barn har høgare grad av stresshormoner i blodet enn det dei har heime. Særleg hjå dei aller yngste. Det å legge til rette for små grupper, trygge vaksne og trygge foreldre er svært viktig for å senke stressnivået hjå små barn. Hjerneforskning viser også at gutar er ekstra sårbare for stress, då deira hjerne utviklar seg saktare i småbarnsida.

Dette har Småfolk barnehage teke på alvor ved å lage eit tilknytningsprogram som har stort fokus på å trygge foreldre og barn gjennom god informasjon til foreldre både i forkant av oppstart og etter at barnet er begynt i barnehagen. Den legg til rette for foreldreaktiv tilknytning, fokus på foreldra sine følelsar i tilknytningsprosessen, besøksdagar, heimebesøk, m.m. I tillegg er det stort fokus på å vera den ansvarlege vaksne i barnehagen, det å møte alle følelsane som oppstår hjå barnet, at barnet kjenner på ubetinga kjærlighet i barnehagen, og at dei får følelsen av å kunne få til det dei vil.

 

Om foredragsholderen:

Anette er eigar og dagleg leiar av Småfolk barnehage. Ho er utdanna førskulelærar og EQ terapeut, og har erfaring frå barnehage sidan 1995.

Anette er svært oppteken av emosjonell intelligens, og det relasjonelle ansvaret me som har valgt å arbeide med barn, har. Glade barn er barnehagen sitt ansvar.

Ho har erfaring som foredragsholdar for barnehagar og næringsliv generellt.

Alle barn er født med en mengdesans. For å lære matematikk må den utvikles til en presis tallforståelse, og det går ikke av seg selv.

Forskerfabrikken tar i bruk forskning, spill og konstruksjonsleker for å utvikle barns matematikkforståelse. Når vi forsker på styrken i spagetti, trener vi samtidig på å telle. Når vi synger og spiller, kan vi også telle og måle. Og gjennom spill og konstruksjonsleker kan vi trene på sortering, retninger og plassering i tre dimensjoner.

Gjennom foredraget «Matematikkglede i barnehagen» viser Forskerfabrikken aktiviteter som er med å styrke barns forståelse av matematikk. Aktivitetene blir knyttet opp mot siste forskning innen "Mind, brain and education" og boka «Ditt smarte barn» av grunnlegger av Forskerfabrikken, Hanne S. Finstad.

Hvor godt har DU egentlig trent din naturlige mengdefølelse?

Om foredragsholderen:

 • Eli Ording er fabrikkoverlærer i Forskerfabrikken
 • Har doktorgrad i biokjemi, er utdannet lektor og har jobbet i Forskerfabrikken nesten siden oppstarten.
 • Holdt kurs for ansatte i barnehage og barneskole innen matematikk og naturfag over hele landet.

Forskning viser at kvaliteten på barnehagens språkmiljø har stor betydning for barns språkutvikling, og at det i Norge er store forskjeller mellom barnehager når det gjelder språkmiljø og språkarbeid.

Et godt språkmiljø i barnehagen kjennetegnes av voksne som er bevisste sin rolle som språkmodeller og som støtter barnas språklige utvikling. Å skape et godt språkmiljø avhenger av kunnskap om barns språkutvikling, og vises i hvordan bevisste voksne samhandler med barna. Et systematisk språkarbeid må da ligge som et grunnelement gjennom hele barnehagedagen.

 

Men hvordan kan barnehagen utvikle sin kunnskap om barns språkutvikling? På Barnehage 2020 vil du få høre om hvordan personalet kan arbeide for å utvikle sin kompetanse gjennom språkaktiviteter sammen med barna. Konkrete forslag til hvordan du kan jobbe med språket, og eksempler på gode språktiltak vil også bli presentert.

 

Om foredragsholderen: 

 • Jobber ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger
 • Bakgrunn som barnehagelærer og spesialpedagog, og hennes fagfelt er barns språkutvikling, utviklingsarbeid i barnehagen, spesialpedagogikk, samt overgang barnehage-skole.
 • Er involvert i Språkløyper, både som bidragsyter til kompetanseutviklingspakkene på nett og med å veilede språkkommuner i henhold til strategier for språk, lesing og skriving.
 • Underviser og driver utviklingsarbeid, samt publisering av artikler og fagbøker (som for eksempel Lesefrø).

 

 

Barnehagen er en viktig arena for å gi begynnende bevissthet rundt bærekraftig matforbruk og en forståelse og et ønske om å ta vare på naturen som vi har rundt oss.

Lek og aktiviteter i barnehagen kan tilrettelegges slik at barna får økt innsikt og forståelse for de matressursene som naturen der de bor byr på, og som igjen kan bidra til økt forståelse for veien fra mat til måltid. 

Hva med å la barna servere deilig hjemmelaget bjørkebladdrikke på årets sommerfest, eller en deilig løvetannsalat med brenneslepesto og granskuddboller? 

Temajobbing med kortreist mat virker samlende for fellesskapet, det gir mestring og man får utvidet smaksløkene.

La deg bli inspirert av Hanne Mette til å lage neste lunsj av ressurser du og barna kan finne i ditt nærområde.

Om foredragsholderen:

Hanne Mette K Vindvik er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og ernæring. Holder på med en master i tverrfaglig forebyggende folkehelsearbeid.

Har mer enn 20 års erfaring som assisten, pedagogisk leder, daglig leder og eier i ulike barnehager, de siste 13 årene i en friluftsbarnehage.

Genuint opptatt av et sunt og kortreist kosthold, og kan trylle frem de nydeligste rettene av det vi andre ser på som ugress. 

Jobber i dag som seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

I rammeplanen slås det fast at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Men hvordan gjør man ord om til praksis? I Den blå appelsin Kanvas-barnehage har store og små brukt nysgjerrighet og lek som utgangspunkt for å nå rammeplanens mål, gjennom å ta barnas perspektiv på en voksen problemstilling. Barnehagelærer Anett Holmvik deler i dette foredraget sine erfaringer fra prosjektarbeidet som har blitt en del av hverdagen til barna og de ansatte i barnehagen. 

Om foredragsholderen: 

 • Anett Holmvik er barnehagelærer i Den blå appelsin Kanvas-barnehage, hvor hun har bærekraftig utvikling som ansvarsområde. 
 • Hun er utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Bergen, med en fagfordypning i Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning.  
 • De siste to årene har hun holdt flere foredrag og personalmøter hvor hun deler teori om bærekraftig utvikling og praksis fra prosjektarbeidet i barnehagen. 

Leo Ajkic er med sin rungende røst og klare tale en nyskapende, uredd og engasjert mediepersonlighet. Det hele startet imidlertid med å bli sett og hørt og inkludert. 

Han er selv flyktning, fra Mostar i Bosnia, og kom til Norge som 11-åring. Med sitt brennende samfunnsengasjement og utradisjonelle tilnærming til de store og små spørsmålene i livet, har Leo flyttet og utfordret grenser mer enn én gang. 

På Barnehage 2020 vil han ta deg med på sin personlige reise om det å være på flukt fra krig, og til oppveksten i Bergen. Det hele krydret med et personlig skråblikk på både god og ikke så god integrering og inkludering.

Om foredragsholderen: 

 • Flyktet fra Mostar på grunn av borgerkrigen i Jugoslavia. Etter fire år på flukt kom familien til Norge. 
 • Startet med TV i Bergens Tidende allerede i 2007 og har flere programmer bak seg i P3. 
 • Programleder for Typen til på NRK3 hvor han ble nominert til publikumsprisen foran Gullruten 2013. I tillegg programleder for TV-serien Flukt på NRK 1, hvor sistnevnte resulterte i Fritt Ords honnørpris. Ble også kåret til beste mannlige programleder under Gullruten 2017 og serien vant ytterlige to priser, blant annet beste dokumentarserie. Var også nominert til publikumsprisen for programlederrollen. 

Thomas Giertsen er en av Norges mest kjente humorister med en lang karriere innen standup, scene- og tv-produksjon. Mange års erfaring i flere spennende bransjer og på mange nivåer har resultert i foredraget «Hvorfor mislykkes flinke folk»?

Det er en stor fornøyelse å overlate scenen på Barnehage 2020 til en av Norges morsomste menn. I dette muntre og samtidig tankevekkende foredraget gir Thomas deg forståelsen av hvorfor noen lykkes og andre ikke gjør det – og hva som skal til for å legge forholdene best mulig til rette for å lykkes med det man holder på med.

Thomas Giertsen deler også raust av sine erfaringer, og forklarer ikke minst hvor viktig det er å ha hodet med seg når beslutninger skal tas:

Det er ikke mulig å forandre på det vi opplever, og mulighetene vi får. Men det er mulig å tenke annerledes om det vi opplever, og mulighetene vi får.

Klarer vi det, er sjansen større for – ja, nettopp – å lykkes!

Om foredragsholderen: 

 • Norsk standup-komiker, humorist, produsent og skuespiller som er mest kjent fra TV-programmene Helt perfekt og Mandagsklubben på TVNorge, Torsdagsklubben på TV 2, samt flere stand-up forestillinger rundt om på landets scener.
 • I tillegg til opptredener på TV og scene, var han i 2003 aktuell som hovedrolleinnehaver i filmkomedien Kvinnen i mitt liv.
 • Er i tillegg produsent og kreativ leder i et eget produksjonsselskap – Feelgood Scene Film & TV.

Barnehageansatte står i en unik posisjon til å samtale med voldsutsatte barn, men noe kan hindre dem. Noen vanlige barrierer er frykten for å gjøre feil, frykten for å gjøre vondt verre, og redsel for å miste relasjonen til foreldrene. I foredraget får du høre hvordan du kan håndtere barrierene og samtale med barn du er bekymret for.

 

Om foredragsholderne:

Ole Morten Mouridsen og Harald Dean har til sammen 25 års erfaring fra pedagogikkens verden. I Stine Sofies Stiftelse reiser de land og strand rundt og underviser barnehageansatte i hvordan de kan samtale med barn om vold. De brenner for å synliggjøre barnehagens viktige rolle på voldstematikken. For øvrig digger de barnehageansatte og elsker napoleonskake.

Vi finner fint lite om tull og tøys i rammeplaner og stortingsmeldinger. Fenomenet har heller ikke blitt vist særlig oppmerksomhet i vitenskapelig sammenheng. Det er kanskje litt rart med tanke på hvor viktig det er for barna? Tiss, bæsj og promp går aldri av moten hos de små. Barn elsker å tulle og tøyse. Men hva handler dette fenomenet om? Og hvordan blir barns tull og tøys møtt av de voksne? Det er blant spørsmålene Sonja Kibsgaard stiller i sin nye bok Tull og tøys på ramme alvor i barnehagen.

Boken er også utgangspunktet for dette foredraget hvor Kibsgaard mener at barns særegne form for humor uttrykt gjennom tull og tøys har en særlig verdi i barns ofte overstyrte og regulerte hverdag. 

– Tull og tøys ligger hinsides målrettethet, pedagogisk planlegging og didaktiske definisjoner. Det er en formende kraft i barnets spontanitet og fandenivoldskhet, sier forfatteren. 

Om foredragsholderen: 

 • Dosent emeritus i pedagogikk ved DMMH. 
 • Gjennomført en rekke forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, spesielt innenfor flerkulturalitet og barndom. 
 • Skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om lek, barnekultur, fortelling, minoritetsbarn, språk og tull og tøys. 
 • Har bidratt i en rekke programmet i radio og TV på NRK og er i tillegg en populær foredragsholder.

Det har vært en jevn økning av barn med annen kulturell bakgrunn de siste årene i norske barnehager. Dette kan oppleves utfordrende for inkluderingsarbeidet i barnehagen. Hva er viktig for å forstå situasjonen disse barna er i? Og på hvilken måte kan disse barna sees på som en ressurs i barnehagefellesskapet? Hildegunn Fandrem tar i dette foredraget for seg viktige prinsipp å arbeide etter for at barna skal føle seg inkludert og hvor også samarbeidet med minoritetsforeldre er en viktig faktor får å lykkes. 

Om foredragsholderen: 

 • Hildegunn Fandrem er Professor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. 
 • Hovedinteressefeltet hennes er inkludering av barn og unge med flerkulturell bakgrunn. 
 • Har initiert og deltatt i flere forskningsprosjekt innenfor dette temaområdet, og er også en etterspurt kursholder. 
 • Av publikasjoner er hennes viktigste norske bok «Mangfold og mestring i barnehage og skole: Migrasjon som risikofaktor og ressurs»

Utforskende arbeid med realfag 

Barn er naturlig opptatt av hvordan verden henger sammen. De vil forstå. «Hvorfor det?» spør de! 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover, sier rammeplanen (2017). 

Det er mange spennende måter å arbeide med naturvitenskapene på barnehagevis! 

Oda Bjerknes vil gi dere et innblikk i utforskende arbeid med realfag i Espira-parken, med hovedvekt på fagområdet natur, miljø og teknologi. Dere vil få tips til forsøk og eksperimenter dere kan gjøre med både små og store i barnehagen, samt hvordan de pedagogiske miljøene kan inspirere til realfaglig utforskning og lek. 

  

Om foredragsholderen: 

Oda Bjerknes arbeider som realfagspedagog i Espira-parken. Hun er utdannet barnehagelærer, og er nå i gang med Masterstudiet i barnehagekunnskap. Espira-parken er et realfagssenter for 5-åringene i Espiras barnehager i Oslo. Her tar Oda også imot personalgrupper i og utenfor Espira, til kompetansehevingskurs. 

Espira, med Oda i spissen, representerer praksisfeltet, i et internasjonalt forskningsprosjekt som forsker på studenters naturfagssamtaler med barn; SciTalk. 

I forbindelse med fagfornyelsen 2020 i skolen har Oda skrevet læreverk i naturfag for 1. og 2. trinn. 

Vil du ha påfyll og ny kunnskap om hjernevennlig praksis i barnehagen? Synes du det er spennende med nyere forskning og teori blandet med massevis av praksiseksempler? Grete Helle og Tom Rune Fløgstad har nylig skrevet boken «Alt jeg kan! Hvordan kroppen lærer hjernen å tenke». 

I løpet av én time vil du få et innblikk i alt fra den livsviktige søvnen, til hvorfor Memory spill på nettbrett ikke nødvendigvis er hjernevennlig praksis! Du vil få se filmen om de grunnleggende ferdighetene som viser hva som skal til for at kroppen kan lære hjernen å tenke, og dessuten få masse tips og ideer til hvordan din praksis kan bli enda mer hjerne – (og dermed barne-) vennlig!

Om foredragsholderne:

Grete Helle og Tom Rune Fløgstad er begge utdannet barnehagelærere, og har arbeidet sammen i Ringer i vann i 18 år hvor de driver utviklingsarbeid til barnehager og skoler gjennom blant annet kurs og opplæring, coaching, workshops, seminarer, studieturer og ved utarbeidelse av faglitteratur. 

De har skrevet sju fagbøker (hvorav tre er oversatt til tysk) sammen

Arrangerer pedagogiske konferanser og studieturer, og foreleser på egne og andres konferanser. 

Forskning har vist at risikofylt lek har en rekke sosiale, psykiske og motoriske utviklingspotensialer, men i et stadig mer sikkerhetsfokusert samfunn har vår beskyttelsestrang også invadert barns dagligliv. Dette har resultert i lover og regler når det gjelder barns lekemiljøer, samt en forsiktighetskultur blant barnehageansatte og foreldre. 

Er de mange sikkerhetstiltakene en positiv utvikling for barns opplevelser, utvikling og læring eller vil de mange begrensingene hemme barns utvikling? 

Ellen Beate Hansen Sandseter har forsket på barns risikolek i mer enn ti år. Hun ser blant annet en tendens til at mange barnehager innfører restriksjoner for å skjerpe sikkerheten til tross for at de ansatte mener det er unødvendig. Stor medieoppmerksomhet rundt ulykker, anbefalinger fra myndigheter og overbeskyttende foreldre blir trukket frem som årsaker til skjerpet sikkerhet. 

Konsekvensen av å begrense barna for mye kan være at vi får barn som ikke er i stand til å håndtere risiko, får begrenset motorikk og ikke er mentalt robuste nok til å takle utfordringer, mener forskeren ved DMMH.

Om foredragsholderen: 

 • Professor innen Seksjon for fysisk aktivitet og helse ved Dronnings Mauds Minne.
 • Har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barns fysiske og motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt lek i barnehagen, både i barns og voksnes perspektiv.
 • Har i tillegg forsket på tema som hvordan barns omgivelser påvirker lek og aktivitet, barns trivsel og medvirkning i barnehagen, og ulykker og skader blant barn i barnehager.

Hvordan kan vi legge til rette for at barna skal få uttrykke seg estetisk og kjenne på skaperglede i hverdagen? Hva vektlegger vi mest? Produktet eller prosessen? Hvordan blir bærekraftbegrepet ivaretatt?

I arbeidet med fagområdet kunst, kultur og kreativitet skal barna oppleve at deres nysgjerrighet, kreativitet og initiativ anerkjennes. Barna skal blant annet få erfaring med å bruke ulike teknikker og materialer, og delta i skapende aktivitet både inne og ute. La deg inspirere av prosjekter fra barnehager over hele landet som har delt sine erfaringer med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen gjennom Barnehageprisen. Få nye ideer til hvordan du kan skape et kreativt og inspirerende miljø på avdelingen, på lekeplassen og ute i naturen.

 

Om foredragsholderen

 • Kathrine Pedersen er utdannet barnehagelærer og har ti års erfaring som pedagogisk leder i barnehage. Jobber i dag som rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, med ansvarsområde barnehage.
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.
 • Senteret har delt ut «Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur» siden 2008. Gjennom prisen ønsker senteret å løfte frem bruken av kunstfag og estetiske læringsprosesser i barnehagene til inspirasjon og læring for sektoren som helhet.

Etter at en nybakt mor tidlig i 2019 ytret et ønske om ««Hvor kan jeg finne noe som gjør meg til en bedre mor, hvor jeg lærer noe om hvordan jeg møter barn,  hva jeg sier og gjør?» ble ideen om Inspirasjonspedagogene født. 

Dette er historien om hvordan en liten gruppe pedagoger i Bamble i Telemark gjennom sosiale medier klarer å nå ut til 30.000 personer i uken med innleggene sine på Instagram og Facebook. 

Hvordan tenke annerledes på markedsføring og sosiale medier vil være ett av budskapene i foredraget. 

Inspirasjonspedagogene liker å tenke nytt og annerledes. Barnehager er som regel på Facebook, noen på Instagram, men hva ligger bak dette? Hvorfor har barnehager konto og hva gjør man med den? 

- Vi fikk et klart mål tidlig «vi ønsker å inspirere, støtte og veilede foreldre og mennesker i deres møte med barn». Videre ønsket vi å vise folk «hvordan» man kan gjøre ting med barn – ikke bare «hva» som f.eks. mange bloggere gjør. Vi møter foreldre i det daglige arbeidet vårt, og opplever at når vi sitter i foreldresamtaler med dem at de ønsker å høre mer om råd og veiledning – noe vi ikke alltid har tid til i hverdagen. Derfor prøver vi oss på dette via Inspirasjonspedagogene. 

Om foredragsholderne: 

 • Kaja Slåttedalen er utdannet barnehagelærer og har jobbet ti år i yrket. Hun jobber nå som pedagogisk leder i Grasmyr naturbarnehage, er selv mor og har flere erfaringer fra foreldrerollen og foreldresamarbeid. Sammen med Kjetil har hun vært med å starte opp Inspirasjonspedagogene fra starten av. 
 • Kjetil Krogstad er også utdannet barnehagelærer, har jobbet som daglig leder i en FUS barnehage i flere år, vært nettverksleder og en del av rekrutteringsgruppen i samme kjede. Nå er han virksomhetsleder i Grasmyr naturbarnehage. Han har studert ledelse på BI og OsloMet og tar nå master i ledelse. Han er og den første barnehagelederen noensinne som har vært med på kåringen «Årets Unge Ledere» i 2017. 

Hedvig Montgomery advarer mot å tro at vi kan beskytte barna mot alt vondt. Vi må heller hjelpe dem igjennom motgangen for å komme sterkere ut på den andre siden.

– Vi må lære barn at livet går videre selv om du ikke ble invitert i en bursdag eller noe annet vanskelig skjer. Å bli avvist i lek er vondt. Men det kommer til å skje. Da skal vi voksne møte barna med veiledning og støtte, sier psykolog Hedvig Montgomery. 

Hun mener barnehagen har en viktig rolle i å hjelpe barna. Jo dårligere forutsetninger et barn har, jo viktigere er barnehagen for å la barna vokse og lære seg både om seg selv og fellesskapet.

Om foredragsholderen: 

 • Norsk psykolog med familieterapi som spesialitet. Har også jobbet mye med uttak og oppfølging av deltagere til ulike TV-produksjoner, spesielt reality-TV.
 • Holder kurs og foredrag for foreldre, lærere og andre om barn og utvikling, og er i tillegg medforfatter til bøker om utviklingspsykologi og barneoppdragelse som har kommet ut i en lang rekke land.
 • Deltar i Aftenpostens podkast Foreldrekoden, der hun gir råd til barnefamilier og svarer på spørsmål om deres hverdagsproblemer.

Del siden på: